ห้องน้ำ,ตู้กระจก

ติดตั้งเพิ่มเติมจากห้องน้ำเดิม เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศใหม่ๆ