ขั้นตอนก่อนและหลังการเข้าติดตั้ง

  1. ส่งรูปพื้นที่พร้อมขนาดพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง
  2. นำส่งใบเสนอราคาให้พิจารณา
  3. นัดหมายทีมติดตั้งเข้าประเมินหน้างานจริง
  4. สรุปหน้างานเบื้องต้นเพื่อปรับแก้และออกแบบให้ติดตั้งได้จริงตามความเหมาะสมหน้างาน
  5. นัดหมายเข้าติดตั้ง
  6. เข้าติดตั้ง
  7. ส่งมอบงานพร้อมแนะนำวิธีใช้และวิธีดูแลทำความสะอาด